Бұланды ауданы әкімінің
ресми сайты

Мемлекеттік мекемесі туралы ереже

                                                                                Бұланды ауданы

                                                                                            әкімдігінің 2012 жылғы

                                                                                 «29» қарашадағы

                                                                                            № а-11/469 қаулысымен

                                                                           БЕКІТІЛГЕН

 

 

«Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі»

мемлекеттік мекемесі туралы

ЕРЕЖЕ

 

1. Жалпы ережелер

 

 1. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі ведомстволықаймақта ішкі саясат саласында басшылықты жүзегеасыратын ҚазақстанРеспубликасының мемлекеттік органы болып табылады.
 2. Мемлекеттік мекеме Конституцияғажәне Қазақстан РеспубликасыныңЗаңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметтің актілеріне, басқа да нормативтіқұқықтықактілергежәне осы Ережеге сәйкес өз қызметің жүзеге асырады.
 3. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтықнысаныңдағызаңды тұлғаболып табылады, мемлекеттік тілдеөз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақҚазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылықоргандарында шоттары бар заңды тұлға болып табылады.
 4. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіазаматтық-құқықтыққатынастарға өз атынан шығады.
 5. Мемлекеттік мекеме егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтыққатынастардыңтарапы болуға құқығы бар.
 6. Мемлекеттік мекеме өз құзыретінің мәселелері бойыншазаңнамадабелгіленген тәртіппен болім басшысы бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасыныңзаңнамасында көзделенген басқада актілермен рәсімделетіншешімдер қабылдайды.
 7. Мемлекеттік мекеменіңқұрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
 8. Заңды тұлғаның орналасқан мекен-жайы: 020500, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Бұланды ауданы, Макинск қаласы, Некрасов көшесі, 19.
 9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі.
 10. Осы Ереже «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

 

 1. Мемлекеттіе мекеменің қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттерінен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен(шығын сметасынан) жүзеге асырылады.
 2. Егер мемлекеттік мекемеге заңнамалық  актілермен  кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай  қызметтен  алынған кірістер республикалық бюджеттің  кірісіне жіберіледі.

 

2. Мемлекеттік органның  миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері.

 

 1. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесініңміндекті мемлекеттік саясатты жүзеге асыру саласында ішкі саясат істерінебасшылық жасау болып табылады.
 2. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің негізгі міндеті болып табылады:
 • мемлекеттік тәуелсіздіктінығайту, ішкі саясатүдерістерді қалыптастыру, қөғамдық-саяситұрақтылықты қамтамасыз ету;
 • мемлекет Елбасының , Үкімет қаулыларын, облыс жәнеаудан әкімдерінің шешімдерін іске асыру;
 1. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі келесі функцияларды жүзеге асырады:
 • ішкі саясаттың басты бағыттарын іске асыру бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • ауданда тұратын ұлт дәстүрлерін, мәдениетін сақтау мен дамыту;
 • ұлт аралықжәне конфессия аралық келісімді, қоғамконсоидациясын нығайту;
 • қазақстандық отаншылдықты насихаттау және тәрбиелеу;
 • мемлекеттік жастар саясатын іске асыру;
 • саяси партиялармен,кәсіподақтармен, қоғамдық жәнедіни бірлестіктермен үнемі қарым қатынас жүйесін ұйымдастыру;
 • ішкі саясат саласындажергілікті атқару органдарыныңіс-әрекетжоспарын іске асырудаМакинск қаласы , селолық , ауылдық округтарәкімдерімен, мемлекеттік мекемелермен қарым-қатынастарды қамсыздандыру;
 • Үкімет Бағдармалары, «Қазақстан 2030» даму стратегиясыменҚазақстан РеспубликасыПрезидентініңЖолдауы бойыншатүсіндіружұмысын жүргізу;
 • Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс аясында мемлекеттікақпараттықсаясаты іске асыру , республика дамуыныңжалпы ұлттықмемлекеттікстратегиясынбұқаралықақпараттар құралдарындатүсіндіру мен насихаттау;
 • Гендерлік теңдік аясында мемлекеттік саясатты іс асыру, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету.
 1. Өз міндеттерін жүзеге асырушеңберінде «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі құқылы:
 • кәсіпорындарға, мекемелерге, ұйымдарға және барлықменшіктерден қажетті ақпараттарға, қажетті құжаттар немесе өзгематериалдарға, қызықтыратын сауалдарға ауызша, жазбаша, түсініктемелерге сұраныс жасау және алуға;
 • ішкі саясат саласындағы сұрақтарында мемлекеттік органдардыңлауазымдық тұлғаларынаұйымдастыру-әдістемелік, ақпараттықжәне басқакөмекті беру;
 • мемлекеттік көлік құралдары, байланыс және қатынас жүйелерін қолдануға;
 • ішкі саясат бөліміменжүргізілуіне қатысты мәселелер бойынша мемлекеттік және мемлекеттік емес органдармен және ұйымдарменқызметтік хат алмасуға;
 • еңбек тәртібін сақтау;
 • мемлекеттік қызметшілердіңэтика нормаларын сақтау;
 • мемлекеттік меншікке мұқият болу;
 • әкімшілік құқықбұзуцшылық туралы хаттамалар толтыру.

 

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру.

 

 1. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесімен басшылық ету бөлім басшысыменжүзеге асырылады, ол «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінежүктелген міндеттердің орындалуына және өз қызметтерін жүзеге асыруға дербес жауапкершіліктіатқарады.
 2. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесініңбасшысыаудан әкімімен лауазымғатағайындалады және лауазымынан босатылады.
 3. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы:
 •  
 •  
 •  
 • сенімхаттар береді;
 • мемлекеттік мекеменіңіс сапарлар, мышақтану, қазақстандық және шет оқу орталықтарындақызметкерлердің оқу және басқада қызметкердін біліктілігін арттыру түрлері бойынша тәртіп және жоспарларбекітеді;
 • банктік шоттар ашады;
 • мемлекеттік мекеменіңбарлыққызметкерлерінеміндеттібұйрықтаршығарады және нұсқаулық береді;
 • қолданыстағы заңдарға сәйкес мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін жұмысқа алады және жұмыстан босатады;
 • мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолдайды және тәртіптік жазаға тартады;
 • мемлекеттік мекеменің қызметкерлерінің міндеттер мен өкілеттік шегінайқындайды;
 • жемқорлыққа қарсы шараларды жүзеге асырады және осыүшін дербес жауапкершілікті алады;
 •  

 

4. Мемлекеттік органның мүлкі.

 

 1. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамада көзделген жағдайлардажедел басқаруқұқығындаоқшауланғанмүлкі болу мүмкін.

«Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекеменің  мүлкі оған  меншік иесі  берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік ақшалай кірістерді қоса алғанда және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым  салынбаған өзге  де көздер есебінен қалыптастырылады.

 1. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
 2. Егер заңнамадаөзгешекөзделмесе, «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойыншаөзінебөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедейтәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату.

 

23. «Бұланды ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының  заңнамасына  сәйкес жүзеге асырылады.

 

Жарияланған күні: 26.04.2018

Жаңартылған күні: 26.04.2018

Қаралым саны: 524