Бұланды ауданы әкімінің
ресми сайты

2019 жылға Бұланды ауданының аумағын дамыту Бағдарламасын іске асыру туралы есеп

Аналитикалықжазба

 

2019 жылдыңқорытындысыбойынша 27 нысаналы индикатор, 22 нысаналыиндикаторларғақолжеткізілді (81,5%), оныңішіндебағдарламабағыттарыбойынша:

1-бағыт бойынша. "Экономикалық даму" АДБ-да 5 Мақсат, 6 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңде 1 бағытбойынша 3 нысаналыиндикаторға (50%) қолжеткізілді.

"Өңірэкономикасыныңтұрақтыдамуы" 1 мақсатбойынша 1 нысаналы индикатор қарастырылған. Есептікезеңденысаналыиндикаторғақолжеткізілді.

"Өнеркәсіптідамыту" 2-мақсат бойынша 2 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңденысаналыиндикаторларорындалмаған.

Есептікезеңніңқорытындыларыбойыншанысаналыиндикаторлардыңорындалмаусебептері:

- "Өнеркәсіптікөндірісиндексі" ни жоспарбойынша "500" нақты "301,7 құрады»;

- "Өңдеуөнеркәсібініңөнеркәсіпөндірісініңиндексі" ни жоспарбойынша "500" нақты "331"құрады.

Екі ЦИ орындалмауыныңнегізгісебебі 2018 жылдыңқарашаайындақұсетінөндіретін "Макинқұсфабрикасы" ЖШС жаңакәсіпорныпайдалануғаберілді. Демек, 2018 жылдыңқараша-желтоқсанайларындакәсіпорын 2019 жылынақтыкөлеминдексінеәсереткенкөлемдердікөрсетті, өйткені 2018 жылдыңбасынанбастапкәсіпорынөнімшығаруменәліайналыспаған.

"Агроөнеркәсіптіккешенсубъектілерініңбәсекегеқабілеттілігінарттыруүшінжағдайжасау" 3-мақсат бойынша 1 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңденысаналыиндикаторғақолжеткізілді.

"Басқаөңірлерменөңіраралықбайланыстардынығайту" деген 4-мақсат бойынша 1 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңденысаналыиндикаторғақолжеткізілді.

"Инвесторларүшінтартымдыжағдайларжасаужәнеинновациялардыдамыту" 5-мақсат бойынша 1 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңденысаналыиндикаторларорындалмаған.

Есептікезеңніңқорытындыларыбойыншанысаналыиндикаторлардыңорындалмаусебептері:

- "2016 жылғақарайнегізгікапиталғаинвестициялар" ни жоспарбойынша "261,1" ісжүзінде "151,5" құрады, орындалмаусебебі: "Макинск құсфабрикасы" ЖШС-нің 2-кезегі 2020 жылғаауыстырылды. (2017 жылдың НКИ - 95,8%, 2018 жылдың - 305,3%, 2019 жылдың - 51,8%).

***

2 бағытбойынша. "Әлеуметтік сала" АДБ-да 6 мақсат, 11 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңде 2 бағытбойынша 10 нысаналыиндикаторғақолжеткізілді (90,9%).

"Білімберудіңсапасы мен қолжетімділігінжақсарту" 6-мақсат бойынша 2 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңдебарлығықолжеткізілді.

"Денсаулықсақтаужүйесіндамытужәнехалықтыңденсаулықжағдайынжақсарту" 7-мақсат бойынша 2 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңде 1 нысаналыиндикаторға (50%) қолжеткізілді.

Есептікезеңніңқорытындыларыбойыншанысаналыиндикаторлардыңорындалмаусебептері:

- "Сәбиөлімі" ни жоспарбойынша "7,1" ісжүзінде "14,78" құрады, орындалмаусебебі: бала өлімінің 6 жағдайы, 2018 жылы 3 жағдай.

"Жұмыспенқамтудықамтамасызетужәнеазаматтардыәлеуметтікқорғаудыңтиімдіжүйесі" 8-мақсат бойынша 4 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңдебарлығықолжеткізілді.

"Мәденикеңістіктіқалыптастыру" 9-мақсат бойынша 1 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңдебарлығықолжеткізілді.

"Денешынықтыружәнебұқаралықспорттыдамыту" 10-мақсат бойынша 2 нысаналы индикатор қарастырылған. Есептікезеңдебарлығықолжеткізілді.

***

3 бағытбойынша. "Қоғамдыққауіпсіздікжәнеқұқықтәртібі" АДБ-да 1 Мақсат, 3 мақсатты индикатор көзделген. Есептікезеңдебарлығықолжеткізілді.

"Халықтыңөмірсүруқауіпсіздігінарттыру" 12-мақсат бойынша 3 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңденысаналыиндикаторларғақолжеткізілді.

***

4 бағытбойынша. "Инфрақұрылымдықкешен" АДБ-да 2 мақсат, 6 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңде 4 бағытбойынша 5 нысаналыиндикаторларғақолжеткізілді (83,3%).

"Халықтықолжетімдітұрғынүймен, Әлеуметтікжәнеинженерлікинфрақұрылыммен, сапалыкоммуналдыққызметтерменқамтамасызету" 13-мақсат бойынша 5 нысаналы индикатор көзделген. Есептікезеңде 4 нысаналыиндикаторға (80%) қолжеткізілді.

Есептікезеңніңқорытындыларыбойыншанысаналыиндикаторлардыңорындалмаусебептері:

- "Пайдалануғаберілгентұрғынүйғимараттарыныңжалпыалаңы" ни "13,17" жоспарыбойыншаісжүзінде "8,4" құрады, орындалмаусебебі: көрсеткіш "З. Космодемьянская көшесіндегі 60 пәтерлітұрғынүйдіңқұрылысы" (3,2 мыңшаршы метр) нысаны 2020 жылғаөтпелі, алБөгенбайкөшесіндегі 25А көшесіндегі 45 пәтерлітұрғынүйдіңқұрылысы (2,9 мыңшаршы метр)-мердігершарттықміндеттемелердіуақтылыорындамағандығыболды.

"Көлікинфрақұрылымындамыту" 14-мақсат бойынша 1 нысаналы индикатор қарастырылған, 100% - ғажетті.

5 бағытбойынша. "Экология жәнежерресурстары","экологиялыққауіпсіздіктіжәнеқоршағанортанықорғаудықамтамасызету " ни 15-мақсаты 100% - ғажетті.

 

Іс-шараларжоспарынорындау:

2019 жылғаарналған АДБ – ныіскеасыружөніндегііс-шараларжоспарында 3310,5 млн.теңгесомасына 127 іс-шараныіскеасыруғакөзделген, оныңішінде 119 (93,7%) - 3307,4 млн. теңгеорындалды.

2019 жылыорындалды:

1-бағыт бойынша. "Экономикалық даму" - 22 іс-шара, сомасы 233 млн. теңге;

Есептікезеңніңқорытындысыбойыншаіс-шаралар 100% орындалды.

***

2 бағытбойынша. "Әлеуметтік сала" - 34 іс-шара, сомасы 3 997,6 млн. теңге;

Есептікезеңніңқорытындысыбойынша:

орындалғаніс - шаралар саны-33 (97%).

орындалукезеңіндегііс – шаралар саны-0.

орындалмағаніс - шаралар саны-1.

Іс - шараларбойыншаорындалмаусебептері:

- "Үкіметтікемесұйымдардамемлекеттікәлеуметтіктапсырыстыорналастыру" орындалмаусебебі: ҮЕҰ толықкөлемдеқызметкөрсетпеуі.

***

3 бағытбойынша. "Қоғамдыққауіпсіздікжәнеқұқықтәртібі" - 5 іс-шара, сомасы 137,3 млн. теңге;

Есептікезеңніңқорытындысыбойыншаіс-шаралар 100% орындалды.

***

4 бағытбойынша. "Инфрақұрылымдықкешен" - 38 іс-шара, 1579,9 млн. теңгесомасына;

Есептікезеңніңқорытындысыбойынша:

орындалғаніс - шаралар саны-31 (81,6%).

орындалукезеңіндегііс – шаралар саны-0.

орындалмағаніс – шаралар саны-7 (18,4%).

Іс - шараларбойыншаорындалмаусебептері:

- "Бұландыауданы, Макинск қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 25А және 25Б екі 45 ш. тұрғынүйгежылуменжабдықтаудыңинженерлікжелілерініңқұрылысы (жылуменжабдықтау)" орындалмаусебебі: объектініпайдалануғақабылдауактісінеқолқоюбойыншарәсімдераяқталғанжоқ, Авторлыққызметтербойыншаұзақмерзімгешартжасасу.;

 - "Макинск қаласыныңБөгенбайкөшесі 25А,25Б, Бұландыауданыбойыншаекі 45 ш. тұрғынүйгеинженерлікжелілердіңқұрылысыжәнеабаттандыру (суменжабдықтау, кәрізжәнесметалыққұжаттама)" орындалмаусебебі: объектініпайдалануғақабылдауактісінеқолқоюбойыншарәсімдераяқталғанжоқ, Авторлықжәнетехникалыққадағалауқызметінеұзақуақыткелісім-шартжасасу, дөңгелектеуесебіненқалдық.;

- "Космодемьянская көшесіндегі 5 қабаттыекікөппәтерлітұрғынүйлергеинженерлікжелілер салу жәнеабаттандыру" орындалмаусебебі: авторлықжәнетехникалыққадағалауқызметінеұзақуақыткелісім-шартжасау;

- "Коммуналдықтұрғынүйқорыныңтұрғынүйінжобалаужәне (немесе) салу, реконструкциялау" ;

- "Бұландыауданы Макинск қ. Бөгенбайкөшесі 25А және 25Б екі 45 пәтерлітұрғынүйдіңқұрылысы (Бөгенбайкөшесі 25А)" орындалмаусебебі: орындалғанжұмыстарактісіұсынылмаған;

- "Бұландыауданы Макинск қ. Бөгенбайкөшесі 25А және 25Б бойынша 45 пәтерліекітұрғынүйдіңқұрылысы (Бөгенбайкөшесі 25Б)" орындалмаусебебі: қызметкөрсетукелісім-шарттарыавторлықжәнетехникалыққадағалау АҚК органдарындатіркелмеген.;

- "Коммуналдықтұрғынүйқорыныңтұрғынүйінсатыпалу" орындалмаусебебі: мемлекеттіксатыпалунәтижесібойыншаүнемдеу.

 

5 бағытбойынша. "Экология жәнежерресурстары" - 28 іс-шара;

Есептікезеңніңқорытындысыбойынша:

орындалғаніс - шаралар саны-28(100%).

орындалукезеңіндегііс – шаралар саны-0.

орындалмағаніс - шаралар саны-0.

Сомасы 443,8 млн. теңге

Қаржықаражатынигеру:

Республикалық бюджет есебінен 1639,6 млн. теңгеқарастырылды, 1638,2 млн. теңгеигерілдінемесе 99,9 %;

Жергілікті бюджет есебінен 1 639,6 млн. теңгеқарастырылған, игерілгені 1 638,2 млн. теңгенемесе 99,9 %;

– өзқаражатыжәнебасқа да көздер есебінен-31,3 млн.теңгеқарастырылды, 100% игерілді.

Осылайша, 2019 жылыБағдарламаныжәнеіс-шараларжоспарыніскеасырумониторингініңқорытындысыбойыншаорындалуы 91,6 % құрады.МИжәне іс-шаралар).

 

 

ЕСЕП

Жарияланған күні: 15.02.2020

Жаңартылған күні: 15.02.2020

Қаралым саны: 185